Codex Bezae

 

Codex Bezae

 

A Codex Bezae Cantabrigensis, amelyet Dea vagy 05 (a Gregory-Aland számozás szerint)jelzettel jelölnek, δ 5 (von Soden szerint). Az Újszövetségi szöveget tartalmazó kódex a negyedik század végére, az ötödik elejére keltezve. Anyaga a vellum, azaz borjú- vagy marhabőr kikészített levelek. Egy kéz írta görög és latin nyelven, a görög a bal, a latin szöveg a jobb oldalon fut. A latin nem mindenhol követi párhuzamosan a görögöt. Mérete 26.1×20 cm. Terjedelemre jelenleg 510 levélből áll, de eredetileg 534 lehetett.

Görög nyelven az evangéliumok és az Apostolok cselekedetei találhatóak hiányokkal. A hiányzó részek: Máté: 1:1-20, 6:20-9:20, 27:2-12, János: 1:16-3:26, ApCsel: 8:29-10:14, 21:2-10, 16-18, 22:10-20, 29-től végéig. A Máté: 3:7-16, Márk: 16:15-től végéig, János 18:14-20:13 egy későbbi kéz betoldása. Az evangéliumok nyugati sorrendet követnek – Mt, Jn, Lk, Mk –, igaz Chapman amellett érvel, hogy az eredeti könyvben Mt, Mk, Jn, Lk sorrend volt.

A latin részből hiányzik Máté: 1:1-11, 2:20-3:7, 6:8-8:27, 26:65-27:2, Márk: 16:6-20, János: 1:1-3:16, 18:2-20:1, ApCsel: 8:21-10:3, 20:32-21:1, 21:8-9, 22:3-9, 22:21-végéig. A latin részben található János harmadik leveléből a 11-15 versek.

A Dea eredeti tartalma kissé ellentmondásos. Nyilvánvalóan tartalmaznia kellett az evangéliumokat, az Apostolok cselekedeteit és a János 3-at. Ez mintha azt jelentené, hogy a kézirat eredetileg az evangéliumokat, a katolikus leveleket és az Apostolok cselekedeteit tartalmazta (ebben a sorrendben). Ez azonban nem illik jól a kézirat lapozásához; Chapman elmélete szerint a kézirat eredetileg valóban tartalmazta az evangéliumokat, az Apokalipszist, János első, második és harmadik levelét és az Apostolok cselekedeteit (ebben a sorrendben).

A kézirat változatos dátummal rendelkezik, általában a 4. És a 6. század között. A 20. század közepén a tendencia mintha a 6. századra datálódott volna; jelenleg úgy tűnik, hogy a konszenzus visszalendül az 5. század eleje felé. A bizonyosságot azonban nagyon nehéz elérni, mivel a kézírás meglehetősen egyedi. A görög és a latin párhuzamos értelemben vett vonalakkal van írva, és az írnok mindkét nyelven nagyon hasonló kezet használ – olyannyira, hogy egy gyors pillantás nem tudja megkülönböztetni az egyik nyelvet a másiktól; meg kell nézni a tényleges betűket és a betűzést. 1562-ben Théodore de Bèze „találta” a Lyon-i Szent Ignác monostor könyvtárában, amikor azt a hugenották kifosztották. 1581-ben az angliai Cambridge-i egyetemnek adományozta, ahol azóta is őrzik.

A szokatlan írási stílus csak az egyik érdekesség Dea írója körül. Nem világos, hogy anyanyelve görög vagy latin volt-e; a kézirat mindkét oldala sok valószínűtlen hibát tartalmaz. (Talán a legegyszerűbb magyarázat az, hogy az írástudó anyanyelve valami más volt, mint görög vagy latin.)

Dea szövege, amint azt az alábbiakban tárgyaljuk, távol állt a bizánci textustól (vagy talán bármely más szabványtól). Ennek eredményeként sokféle írástudó sokszor korrigálta. Scrivener úgy vélte, hogy nem kevesebb, mint kilenc javító dolgozott a kéziraton, az első az eredeti írástudóval majdnem egykorú volt, az utolsó pedig a 11. vagy 12. században dolgozott. Általában ezek a javítók közelebb hozták a kéziratot a bizánci szöveghez (valamint alkalmanként marginális megjegyzéseket adtak hozzá, és még azokat is, amelyek mágikus formulának tűnnek Márk oldalainak alján). E javítókkal kapcsolatos újabb nézetekről lásd D. C. Parker: Codex Bezae című munkáját; Parker néhány javítót visszavezet (néhány évszázaddal visszahelyezi őket), és úgy véli, hogy az egyiknek alexandriai szövege volt.

Leírás és szövegtípus

A Dea szövege titokzatosnak lehet nevezni. Nincs sok válaszunk róla; inkább csak kérdéseink vannak. Az Újszövetség többi hagyományában nincs semmi hasonló. Messze a legkorábbi görög kézirat tartalmazza a Ján 7: 53-8: 11-et (bár a szöveg formája egészen más, mint a legtöbb bizánci tanúnál). Ez az egyetlen görög kézirat, amely tartalmazza (vagy inkább elhagyja) az úgynevezett nyugati non-interpolációkat. A Lukács 3. fejezetben Jézus lukácsi genealógiája helyett fordított formája van Máté genealógiájának (ez egyedülálló a görög kéziratok között). A Lukács 6: 5-ben egyedülálló olvasat olvasható a szombaton dolgozó emberről. Dea és F az egyetlen görög kézirat, amely Máté után egy laza parafrázist illeszt be a Lukács 14: 8-10-be. 20:28. És a lista könnyedén szaporítható; bár ezek a kézirat olvasmányai közül a legemlékezetesebbek közé tartoznak, a többi egyedi változatban gazdag kínálattal rendelkezik.

Az ApCsel, ha van ilyen, a kézirat még szélsőségesebb, mint az evangéliumokban. F. G. Kenyon az evangéliumok és cselekedetek nyugati szövegében leírja a Westcott & Hort és A. C. Clark szövegének összehasonlítását. Az előbbi lényegében a B szövege, az utóbbi közelíti a Dea szövegét, amennyiben az fennmaradt. Kenyon az ApCselek WH szövegét 18 401 szóval, Clarkét 19 983 szóval sorolja fel; ez 8,6 százalékkal hosszabbítja meg Clark szövegét – és azt jelenti, hogy ha Dea teljes lenne, az Apostolok cselekedeteinek bezán szövege jóval 10% -kal hosszabb lehet, mint az alexandriai, és 7–8% -kal hosszabb, mint a bizánci szöveg.

Így két kezdeti kérdés marad bennünk: Mi ez a szöveg, és mekkora tekintéllyel rendelkezik?

A 19. századi tudósok hajlamosak voltak nagy súlyt adni a szövegnek. Igen, a Dea egyedülálló volt, de abban a korszakban, mivel még az ismert kéziratok száma viszonylag kevés volt, ez a kifogás bizonyára kevésbé fontosnak tűnt. Dea lett a „nyugati” szövegnek nevezett tanú – sőt, a legfontosabb és egyetlen görög tanú -.

Újabban von Soden Dea-t sorolta Iα szövegének első és legfőbb tanújaként; a többi tanú, akiket a típusba felvesz, általában Streeter által „Cæsarean” néven szerepelnek (Q 28 565 700 stb.). Wisse a B csoport divergens kézirataként sorolta fel – de ez többet mond a Claremont Profile Methodról, mint a Dea-ről; a CPM-et bizánci szálak felosztására tervezték, és egy kellően nem bizánci kéziratot kapva tehetetlen. (A biológusoknak van egy kifejezésük erre a jelenségre: “hosszú ágú asszimilációnak” nevezik. Ha nagy tömegű szorosan kapcsolódó entitás van, és két entitás van, amelyek nem kapcsolódnak a nagy tömeghez, akkor a két távoli entitás csak azért nézhet rokonnak, mert kiút a semmi közepén.)

A probléma az, hogy Bezae továbbra is egyedülálló a görög tanúk körében. Igen, Pálban világos “nyugati” család létezik (D F G 629 és a latin változat.) De ezt nem lehet pontosan azonosítani a Bezan szöveggel; nincs “hiányzó láncszem” a személyazonosság igazolására. Nem egy kézirat tartalmazza az “evangéliumok” és Pál “nyugati” szövegét! Vannak görög tanúk, akik bizonyos rokonságban vannak Bezae – Aleph-kel János korai fejezeteiben; a töredékes papiruszok P29, P38 és P48 az Ap. De e tanúk egyike sem teljes, és egyik sem olyan szélsőséges, mint Bezae.

Dea legközelebbi rokonsága a latin változatokkal van, de egyik sem olyan szélsőséges, mint amilyen. A Dea például az egyetlen olyan kézirat, amely Máté Jézus-genealógiáját helyettesíti Lukácséval. Véleménye szerint ez nem “nyugati” olvasat; egyszerűen egy Bezan-olvasat.

Aztán ott van a Dea és d problémája. Az egyetlen tanú, aki következetesen egyetért Dgreek, latin oldala, d. Dea-hez hasonlóan Máté családját is felhasználja Lukácsban. Minden “nyugati non-interpolációt” tartalmaz. És ami talán a legemlékezetesebb, számos olvasata van, amelyek a görög asszimilációinak tűnnek.

Úgy tűnik azonban, hogy Dea is asszimilálódik a latinhoz.

Szinte kénytelenek vagyunk arra a következtetésre jutni, hogy Dea és d bizonyos mértékben megfeleltek egymásnak. A nagy kérdés az, hogy milyen mértékben és hogyan néztek ki a megfelelő görög és latin szövegek, mielőtt ezt a munkát elvégezték?

Ezen a ponton nem lehet egyértelmű következtetés. Hort úgy gondolta, hogy Dea többé-kevésbé természetes módon keletkezett; bár a szövegét rossznak tartotta, hajlandó volt különleges értéket megengedni bizonyos pontokon, ahol a szövege rövidebb, mint az alexandriai. (Ez a “nyugati non-interpolációk” lényege.) Újabban azonban Aland azzal érvelt, hogy a Dea szándékos szerkesztői munka eredménye. Ez vitathatatlanul legalább egy helyen igaz: Jézus nemzetsége. Igaz máshol? Ez a nagy kérdés, amelyre még mindig nincs válasz.

Mint megjegyezték, Bezae legközelebbi rokonai latin tanúk. És ezek bőségesen léteznek. Ha feltételezzük, hogy ezek megfelelnek egy tényleges görög szövegtípusnak, akkor Bezae egyértelműen tanúja ennek a típusnak. És bizonyítékaink vannak a latinoknak megfelelő görög típusra Pálban. A tanúk D F G jelzik a “nyugati” típus létezését. Úgy tűnik tehát, hogy Bezae tényleges típusú tanú, mind az evangéliumokban (ahol a szövege viszonylag konzervatív), mind az Apostolok cselekedeteiben (ahol sokkal extravagánsabb). (Ez ellentétes az Alandékkal, akik hajlamosak voltak tagadni a “nyugati” szöveg létezését.)

Tehát az utolsó kérdés az, hogy Bezae megfelelő tanúja ennek a latin változatokat megalapozó szövegnek? Úgy tűnik számomra, hogy a helyes válasz valószínűleg nem. Ennyiben az Alandéknak van igazuk. Bezae túl sok egyedi olvasatot, túl sok változatot tartalmaz, amelyek nem találhatók meg a latin tanúk sokaságában. Valószínűleg szerkesztették (legalábbis a Lukács és az ApCsel-ben; itt fordulnak elő a legszélsőségesebb olvasmányok). Ha ez igaz (és el kell ismerni, hogy a kérdés még mindig nyitott), akkor annak fontos logikai következményei vannak: Ez azt jelenti, hogy Bezae görög szövege (a latin nyelv összes asszimilációjával együtt) nem megbízható olvasmányforrás. Ha Dea olvasatát egy másik görög tanú nem támasztja alá, akkor nem zárható ki annak lehetősége, hogy a latinnal való asszimiláció, vagy szerkesztői munka eredménye.