ApCsel 5

 

5

5

1 Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι σὺν Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησεν κτῆμα

1 Egy bizonyos Ananiás nevű férfi is a feleségével, Szafirával együtt birtokot adott el,

2 καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίης καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν.

2 de a felesége tudtával megtartott valamit az árból, s csak egy részt hozott el és tett az apostolok lábához.

3 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος Ἁνανία, διὰ τί ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου;

3 Péter azonban így szólt: „Ananiás, miért ejtette a sátán kísértésbe a szívedet, hogy hazudj a Szent Szellemnek, és félretegyél a birtok árából?

4 οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ.

4 Ha megmaradt volna, neked maradt volna, és eladván tiéd maradt volna a lehetőség a rendelkezésre felette. Miért vetemedett hát szíved erre a dologra? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek!”

5 ἀκούων δὲ ὁ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν· καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας.

5 Hallván pedig Ananiás ezeket a szavakat, eldőlt és kilehelte lelkét. Erre nagy félelem fogta el mindazokat, akik ezt hallották.

6 ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.

6 Az ifjak pedig felkeltek, felemelték, kivitték és eltemették.

7 Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν.

7 S mintegy három óra idő telt és megjött a felesége, nem tudván mi történt..

8 ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; ἡ δὲ εἶπεν Ναί, τοσούτου.

8 Péter megkérdezte tőle: „Mondd nekem, asszony, csakugyan annyiért adtátok el a földet?” Az így felelt: „Igen, annyiért.”

9 ὁ δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα Κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε.

9 Erre Péter azt mondta neki: „Mire volt jó közös hangra jutnotok abban, hogy megkísértitek az Úr Szellemét? Íme, akik eltemették férjedet, az ajtónál állnak, s téged is kivisznek.”

10 ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς.

10 Nyomban összeesett a lábainál és kilehelte a lelkét. Az ifjak pedig beléptek, halva találták, erre kivitték és eltemették a férje mellé.

11 Καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα.

11 És lett nagy félelem az egész egyházban és mindazokban, akik ezeket hallották.

12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ λαῷ· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν πάντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολομῶντος·

12 Az apostolok keze által pedig sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan egy hévvel voltak együtt Salamon csarnokában.

13 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός,

13 A többiek közül senki sem merészelt közéjük elegyedni, de a nép nagyra becsülte őket.

14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν·

14 Az Úrban hívő férfiak és nők sokasága egyre növekedett.

15 ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσει τινὶ αὐτῶν.

15 A betegeket kivitték az utcákra, hordágyakra és ágyakra tették őket, hogy amikor Péter arra jár, legalább az árnyéka érje valamelyiküket.

16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἰερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες.

16 Sőt, Jeruzsálemet környező városok sokasága is, betegeket hozván és a tisztátalan szellemektől zaklatottakat, s ezek mind meggyógyultak.

17 Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου

17 Felállt pedig a főpap, és mindnyájan, akik vele tartottak – vagyis a szaddúceusok irányzata –, elteltek féltékenységgel.

18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ.

18 És az apostolokra vetették kezeiket, és a nyilvánosan fogságba helyezték őket.

19 Ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν

19 Az Úr angyala pedig éjjel kinyitotta a börtön ajtaját, kivezette őket, és azt mondta:

20 Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης.

20 „Menjetek és álljatok ki és mondjátok a templomban a népnek mindeneket, a beszédeket erről az életről.”

21 ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον. Παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς.

21 Ezt hallván, hajnalban bementek a templomba és tanítottak.

Megérkezvén pedig a főpap és akik vele voltak, összehívták a főtanácsot, vagyis Izrael fiainak összes vénjét, és elküldtek a börtönbe, hogy elővezessék őket.

22 οἱ δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ, ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν

22 De amikor a szolgák odaértek és kinyitották a tömlöcöt, nem találták ott őket. Visszatértek tehát és jelentették

23 λέγοντες ὅτι Τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν.

23 mondván: „A börtönt teljes biztonságban bezárva találtuk ugyan, az őrök is ott álltak az ajtók előtt, felnyitván pedig senkit sem találtunk ott.”

24 ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο.

24 Amint pedig hallották ezeket a szavakat a templomőrség parancsnoka és a főpapok azok miatt zavarba jöttek.

25 Παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν.

25 Ekkor megjelent valaki, és hírül hozta nekik: „Íme a férfiak, akiket őrzésbe helyeztetek, a templomban állnak és tanítják a népet.”

26 τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἦγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, μὴ λιθασθῶσιν·

26 Erre a parancsnok elment a szolgákkal, és erőszak nélkül elővezette őket, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket.

27 ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς

27 Majd elővezetve a főtanács elé álltak őket. A főpap kérdőre vonta őket

28 λέγων Παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ, καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου.

28 mondván: „Parancsban parancsoltuk meg nektek, hogy ne tanítsatok ennek a nevében, s lám, ti betöltöttétek Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani ennek az embernek a vérét.”

29 ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις.

29 Péter és az apostolok pedig azt felelték: „Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek.

30 ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου·

30 Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti a fára függesztve megöltetek.

31 τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, [τοῦ] δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·

31 Isten fejedelemmé és üdvözítővé emelte őt jobbjával, hogy Izraelnek teljes átértelmezést adjon és bűnei elengedését.

32 καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ.

32 Ezeknek a szavaknak tanúi vagyunk mi és a Szent Szellem, akit Isten megadott mindazoknak, akik engedelmeskednek neki.”

33 οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς.

33 Ezt hallván a dühtől gyötrettek, és elhatározták, hogy megölik őket.

34 Ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι,

34 Felállván pedig a főtanácsban Gamaliél nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó volt, rövid időre kiküldte az embereket.

35 εἶπέν τε πρὸς αὐτούς Ἄνδρες Ἰσραηλεῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν.

35 Aztán így szólt hozzájuk: „Izraelita férfiak, vigyázzatok magatokra, hogy mit készültök tenni ezekkel a férfiakkal.

36 πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν, ᾧ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων· ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν.

36 Mert ezen napok előtt fölkelt Teudás, mondván önmagáról, hogy valaki, és szám szerint mintegy négyszáz férfi csatlakozott hozzá. Őt megölték, azokat pedig, akik meggyőzettek általa, mind szétoszlattak és semmivé lettek.

37 μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησε λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν.

37 Őutána az összeírás napjaiban fellépett Galileai Júdás, és maga után csábította a népet. Ő is elpusztult, s mind akik meggyőzettek általa, szétszórattak.

38 καὶ [τὰ] νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ ἄφετε αὐτούς· (ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται·

38 Én most azt mondom nektek: távozzatok ezen emberektől és hagyjátok őket, mert ha ez a szándék vagy tett emberektől van, elenyészik.

39 εἰ δὲ ἐκ θεοῦ ἐστίν, οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς·) μή ποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε. ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ,

39 Ha azonban Istentől van, tudjátok eltörölni őket, nehogy az történjék, hogy Isten ellen hadakozóknak találtassatok.” Ezzel meggyőzte őket.

40 καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀπέλυσαν.

40 Azután odahívták az apostolokat, megverették őket, és megparancsolták nekik, hogy ne beszéljenek Jézus nevében, majd elbocsátották őket.

41 Οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι·

41 Azok pedig örvendezve eltávoztak a főtanács színe elől, mert méltónak találtattak, hogy nevéért gyalázatot szenvedjenek.

42 πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι τὸν χριστὸν Ἰησοῦν.

42 Nem is szűntek meg naponta a templomban és házaknál tanítani és hirdetni Krisztus Jézust.