9. zsoltár

Uram, teljes szívemből dicsérlek,
hirdetem minden csodatettedet.
Örvendezem és ujjongok benned,
zsoltárral dicsőítem, ó Fölséges, nevedet!

Mert ellenségeim meghátráltak,
színed előtt meginogtak s elpusztultak.
Mert fölkaroltad peremet és ügyemet,
aki igazságosan ítélsz, trónodra ültél.

Megdorgáltad a nemzeteket,
elpusztítottad az istentelent,
nevüket eltörölted mindörökre.
Ellenségeim csatát vesztettek,
eltűntek, romba döntötted városaikat,
velük együtt tűnt el emlékük is.

Íme az Úr mindörökké trónol,
ítéletre készen tartja trónusát.
Megítéli igazsággal a föld kerekségét,
méltányosan ítéli meg a népeket.
Az Úr lesz az elnyomott menedéke,
szorongatásai között alkalmas időben segítője.
Bízzanak is benned,
akik megismerték neved,
mert a téged keresőket nem hagyod el, Uram.

Zengjetek az Úrnak, aki a Sionon lakik,
tetteit hirdessétek a nemzetek között.
Mert megemlékezett róluk, aki számon kéri a vért,
nem feledte el a szegények szavát.
Könyörülj rajtam, Uram,
nézd, szorongatnak ellenségeim!
De te fölemelsz a halál kapuiból engem,
hogy hirdessem teljes dicséretedet,
Sion leányának kapuiban ujjongjak szabadításodon.

A nemzetek beestek a maguk ásta verembe,
a tőrben, amelyet elrejtettek, saját lábuk akadt meg.
Megnyilatkozott az Úr, ítéletet tartott,
saját keze művein fennakadt a gonosz.

Az alvilágba térnek a vétkesek,
minden nemzet, amely megfeledkezett Istenről!
Mert nem marad örökre elfeledve a szegény,
nem vész el végleg a szegények reménye.

Kelj fel, Uram!
Ember ne legyen elbizakodott,
színed előtt ítéletre kerüljenek a nemzetek.
Bocsáss rájuk, Uram, rettegést,
hadd tudják meg a nemzetek, hogy csak emberek!

HOT

LXX

Vulgate

Káldi Neovulgáta

1 למנצח עלמות לבן מזמור לדוד׃ (9:2) אודה יהוה בכל־לבי אספרה כל־נפלאותיך׃

1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. (9:2) Ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου·

1 in finem pro occultis filii psalmus David (9:2) confitebor tibi Domine in toto corde meo narrabo omnia mirabilia tua

1 Isten, a szegények és szorongatottak megmentője

 A karvezetőnek. A »Mút labbén« dallama szerint. Dávid zsoltára.

 (9:2) ALEF Uram, teljes szívemből dicsérlek,  hirdetem minden csodatettedet.

2 (9:3) אשׂמחה ואעלצה בך אזמרה שׁמך עליון׃

2 (9:3) εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί, ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου, ὕψιστε.

2 (9:3) laetabor et exultabo in te psallam nomini tuo Altissime

2 (9:3) Örvendezem és ujjongok benned,  zsoltárral dicsőítem, ó Fölséges, nevedet!

3 (9:4) בשׁוב־אויבי אחור יכשׁלו ויאבדו מפניך׃

3 (9:4) ἐν τῷ ἀποστραφῆναι τὸν ἐχθρόν μου εἰς τὰ ὀπίσω ἀσθενήσουσιν καὶ ἀπολοῦνται ἀπὸ προσώπου σου,

3 (9:4) in convertendo inimicum meum retrorsum infirmabuntur et peribunt a facie tua

3 (9:4) BÉT

 Mert ellenségeim meghátráltak,  színed előtt meginogtak s elpusztultak.

4 (9:5) כי־עשׂית משׁפטי ודיני ישׁבת לכסא שׁופט צדק׃

4 (9:5) ὅτι ἐποίησας τὴν κρίσιν μου καὶ τὴν δίκην μου, ἐκάθισας ἐπὶ θρόνου, ὁ κρίνων δικαιοσύνην.

4 (9:5) quoniam fecisti iudicium meum et causam meam sedisti super thronum qui iudicas iustitiam

4 (9:5) Mert fölkaroltad peremet és ügyemet,  aki igazságosan ítélsz, trónodra ültél.

5 (9:6) גערת גוים אבדת רשׁע שׁמם מחית לעולם ועד׃

5 (9:6) ἐπετίμησας ἔθνεσιν, καὶ ἀπώλετο ὁ ἀσεβής, τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐξήλειψας εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος·

5 (9:6) increpasti gentes et; periit impius nomen eorum delisti in aeternum et in saeculum saeculi;

5 (9:6) GÍMEL

 Megdorgáltad a nemzeteket,  elpusztítottad az istentelent, nevüket eltörölted mindörökre.

6 (9:7) האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשׁת אבד זכרם המה׃

6 (9:7) τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον αἱ ῥομφαῖαι εἰς τέλος, καὶ πόλεις καθεῖλες, ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ᾿ ἤχους.

6 (9:7) inimici defecerunt frameae in finem et civitates destruxisti periit memoria eorum cum sonitu

6 (9:7) Ellenségeim csatát vesztettek, eltűntek,  romba döntötted városaikat,  velük együtt tűnt el emlékük is.

7 (9:8) ויהוה לעולם ישׁב כונן למשׁפט כסאו׃

7 (9:8) καὶ ὁ κύριος εἰς τὸν αἰῶνα μένει, ἡτοίμασεν ἐν κρίσει τὸν θρόνον αὐτοῦ,

7 (9:8) et Dominus in aeternum permanet paravit in iudicio thronum suum

7 (9:8)

 Íme az Úr mindörökké trónol,  ítéletre készen tartja trónusát.

8 (9:9) והוא ישׁפט־תבל בצדק ידין לאמים במישׁרים׃

8 (9:9) καὶ αὐτὸς κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι.

8 (9:9) et ipse iudicabit orbem terrae in aequitate iudicabit populos in iustitia

8 (9:9) Megítéli igazsággal a föld kerekségét,  méltányosan ítéli meg a népeket.

9 (9:10) ויהי יהוה משׂגב לדך משׂגב לעתות בצרה׃

9 (9:10) καὶ ἐγένετο κύριος καταφυγὴ τῷ πένητι, βοηθὸς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει·

9 (9:10) et factus est Dominus refugium pauperi adiutor in oportunitatibus in tribulatione

9 (9:10) VAU

 Az Úr lesz az elnyomott menedéke,  szorongatásai között alkalmas időben segítője.

10 (9:11) ויבטחו בך יודעי שׁמך כי לא־עזבת דרשׁיך יהוה׃

10 (9:11) καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ οἱ γινώσκοντες τὸ ὄνομά σου, ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς ἐκζητοῦντάς σε, κύριε.

10 (9:11) et sperent in te qui noverunt nomen tuum quoniam non dereliquisti quaerentes te Domine

10 (9:11) Bízzanak is benned, akik megismerték neved,  mert a téged keresőket nem hagyod el, Uram.

11 (9:12) זמרו ליהוה ישׁב ציון הגידו בעמים עלילותיו׃

11 (9:12) ψάλατε τῷ κυρίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν Σιων, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ,

11 (9:12) psallite Domino qui habitat in Sion adnuntiate inter gentes studia eius

11 (9:12) ZAJIN

 Zengjetek az Úrnak, aki a Sionon lakik,  tetteit hirdessétek a nemzetek között.

12 (9:13) כי־דרשׁ דמים אותם זכר לא־שׁכח צעקת עניים׃

12 (9:13) ὅτι ἐκζητῶν τὰ αἵματα αὐτῶν ἐμνήσθη, οὐκ ἐπελάθετο τῆς κραυγῆς τῶν πενήτων.

12 (9:13) quoniam requirens sanguinem eorum recordatus est non est oblitus clamorem pauperum

12 (9:13) Mert megemlékezett róluk, aki számon kéri a vért,  nem feledte el a szegények szavát.

13 (9:14) חננני יהוה ראה עניי משׂנאי מרוממי משׁערי מות׃

13 (9:14) ἐλέησόν με, κύριε, ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου,

13 (9:14) miserere mei Domine vide humilitatem meam de inimicis meis

13 (9:14) HÉT

 Könyörülj rajtam, Uram,  nézd, szorongatnak ellenségeim!  De te fölemelsz a halál kapuiból engem,

14 (9:15) למען אספרה כל־תהלתיך בשׁערי בת־ציון אגילה בישׁועתך׃

14 (9:15) ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων· ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου.

14 (9:15) qui exaltas me de portis mortis ut adnuntiem omnes laudationes tuas in portis filiae Sion

14 (9:15) hogy hirdessem teljes dicséretedet,  Sion leányának kapuiban ujjongjak szabadításodon.

15 (9:16) טבעו גוים בשׁחת עשׂו ברשׁת־זו טמנו נלכדה רגלם׃

15 (9:16) ἐνεπάγησαν ἔθνη ἐν διαφθορᾷ, ᾗ ἐποίησαν, ἐν παγίδι ταύτῃ, ᾗ ἔκρυψαν, συνελήμφθη ὁ ποὺς αὐτῶν·

15 (9:16) exultabo in salutari tuo infixae sunt gentes in interitu quem fecerunt in laqueo isto quem absconderunt conprehensus est pes eorum

15 (9:16) TÉT

 A nemzetek beestek a maguk ásta verembe,  a tőrben, amelyet elrejtettek, saját lábuk akadt meg.

16 (9:17) נודע יהוה משׁפט עשׂה בפעל כפיו נוקשׁ רשׁע הגיון סלה׃

16 (9:17) γινώσκεται κύριος κρίματα ποιῶν, ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ συνελήμφθη ὁ ἁμαρτωλός. ᾠδὴ διαψάλματος.

16 (9:17) cognoscitur Dominus iudicia faciens in operibus manuum suarum conprehensus est peccator canticum diapsalmatis

16 (9:17) Megnyilatkozott az Úr, ítéletet tartott,  saját keze művein fennakadt a gonosz.

17 (9:18) ישׁובו רשׁעים לשׁאולה כל־גוים שׁכחי אלהים׃

17 (9:18) ἀποστραφήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ᾅδην, πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ θεοῦ·

17 (9:18) convertantur peccatores in infernum omnes gentes quae obliviscuntur Deum

17 (9:18) JÓD

 Az alvilágba térnek a vétkesek,  minden nemzet, amely megfeledkezett Istenről!

18 (9:19) כי לא לנצח ישׁכח אביון תקות ענוים תאבד לעד׃

18 (9:19) ὅτι οὐκ εἰς τέλος ἐπιλησθήσεται ὁ πτωχός, ἡ ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ ἀπολεῖται εἰς τὸν αἰῶνα.

18 (9:19) quoniam non in finem oblivio erit pauperis patientia pauperum non peribit in finem

18 (9:19) KÁF

 Mert nem marad örökre elfeledve a szegény,  nem vész el végleg a szegények reménye.

19 (9:20) קומה יהוה אל־יעז אנושׁ ישׁפטו גוים על־פניך׃

19 (9:20) ἀνάστηθι, κύριε, μὴ κραταιούσθω ἄνθρωπος, κριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σου·

19 (9:20) exsurge Domine non confortetur homo iudicentur gentes in conspectu tuo

19 (9:20) Kelj fel, Uram! Ember ne legyen elbizakodott,  színed előtt ítéletre kerüljenek a nemzetek.

20 (9:21) שׁיתה יהוה מורה להם ידעו גוים אנושׁ המה סלה׃

20 (9:21) κατάστησον, κύριε, νομοθέτην ἐπ᾿ αὐτούς, γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἰσιν. διάψαλμα.

20 (9:21) constitue Domine legislatorem super eos sciant gentes quoniam homines sunt diapsalma

20 (9:21) Bocsáss rájuk, Uram, rettegést,  hadd tudják meg a nemzetek, hogy csak emberek!