8. zsoltár

Uram, mi Urunk,
Mily csodálatos neved szerte a világon!
Hisz az egeknél fenségesebb dicsőséged.
Kisdedek és csecsemők szájával hirdetteted
dicséretedet ellenségeid előtt,
hogy tönkretedd az ellenséget s a bosszúra kelőt.

Hiszen ha nézem az eget,
kezed művét, a holdat és a csillagokat,
amelyeket alkottál,
mi az ember, hogy figyelemre méltatod,
és mi az emberfia, hogy meglátogatod?
Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál,
dicsőséggel és tisztelettel koronáztad,
és kezed művei fölé állítottad.

Lába alá vetettél mindent:
minden juhot és marhát,
és hozzá a mezei vadakat,
az ég madarait s a tengeri halat,
mindazt, ami a tenger ösvényein jár.

Uram, mi Urunk,
mily csodálatos neved szerte a világon!

HOT

LXX

Vulgate

Káldi Neovulgáta

1 למנצח על־הגתית מזמור לדוד׃ (8:2) יהוה אדנינו מה־אדיר שׁמך בכל־הארץ אשׁר תנה הודך על־השׁמים׃

1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. (8:2) Κύριε ὁ κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ, ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.

1 in finem pro torcularibus psalmus David (8:2) Domine Dominus noster quam admirabile est nomen tuum in universa terra quoniam elevata est magnificentia tua super caelos

1 A teremtő dicsősége – Az ember méltósága

 A karvezetőnek. A »Szőlőprések« dallama szerint. Dávid zsoltára. (8:2)  Uram, mi Urunk, milyen csodálatos neved szerte a világon!  Hisz az egeknél fenségesebb dicsőséged.

2 (8:3) מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשׁבית אויב ומתנקם׃

2 (8:3) ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου τοῦ καταλῦσαι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν .

2 (8:3) ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem propter inimicos tuos ut destruas inimicum et ultorem

2 (8:3) Kisdedek és csecsemők szájával  hirdetteted dicséretedet ellenségeid előtt, hogy tönkretedd az ellenséget s a bosszúra kelőt.

3 (8:4) כי־אראה שׁמיך מעשׂי אצבעתיך ירח וכוכבים אשׁר כוננתה׃

3 (8:4) ὅτι ὄψομαι τοὺς οὐρανούς, ἔργα τῶν δακτύλων σου, σελήνην καὶ ἀστέρας, ἃ σὺ ἐθεμελίωσας.

3 (8:4) quoniam videbo caelos tuos; opera digitorum tuorum lunam et stellas quae tu fundasti

3 (8:4) Hiszen, ha nézem az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket alkottál,

4 (8:5) מה־אנושׁ כי־תזכרנו ובן־אדם כי תפקדנו׃

4 (8:5) τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνῄσκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν;

4 (8:5) quid est homo quod memor es eius aut filius hominis quoniam visitas eum

4 (8:5) mi az ember, hogy figyelemre méltatod,  és mi az emberfia, hogy meglátogatod?

5 (8:6) ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃

5 (8:6) ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν·

5 (8:6) minuisti eum paulo minus ab angelis gloria et honore coronasti eum

5 (8:6) Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál,  dicsőséggel és tisztelettel koronáztad,

6 (8:7) תמשׁילהו במעשׂי ידיך כל שׁתה תחת־רגליו׃

6 (8:7) καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ,

6 (8:7) et constituisti eum super opera manuum tuarum

6 (8:7) és kezed művei fölé állítottad.  Lába alá vetettél mindent:

7 (8:8) צנה ואלפים כלם וגם בהמות שׂדי׃

7 (8:8) πρόβατα καὶ βόας πάσας, ἔτι δὲ καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου,

7 (8:8) omnia subiecisti sub pedibus eius oves et boves universas insuper et pecora campi

7 (8:8) minden juhot és marhát,  és hozzá a mezei vadakat,

8 (8:9) צפור שׁמים ודגי הים עבר ארחות ימים׃

8 (8:9) τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης, τὰ διαπορευόμενα τρίβους θαλασσῶν.

8 (8:9) volucres caeli et pisces maris qui perambulant semitas maris

8 (8:9) az ég madarait s a tengeri halat,  mindazt, ami a tenger ösvényein jár.

9 (8:10) יהוה אדנינו מה־אדיר שׁמך בכל־הארץ׃

9 (8:10) κύριε ὁ κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

9 (8:10) Domine Dominus noster quam admirabile est nomen tuum in universa terra

9 (8:10) Uram, mi Urunk,

 milyen csodálatos neved szerte a világon!