7. zsoltár

Uram, én Istenem, benned remélek!
Ments meg minden üldözőmtől és szabadíts meg engem,
hogy mint az oroszlán, ellenségem szét ne tépjen,
mert nincsen, aki megmentene!

Uram, én Istenem, ha elkövettem azt,
ha gonoszság tapad kezemhez,
ha megfizetettem annak, aki bántott,
s ha kiraboltam ellenségemet és kisemmiztem,
üldözzön az ellenség és hadd érjen utol,
életemet tiporja földre, tegye porrá dicsőségemet.

Kelj föl, Uram, haragodban,
kelj föl ellenségeim bősz dühe ellen,
kelj föl, Uram, én Istenem,
Tégy ítéletet törvényed szerint!
Gyűljön köréd a népek serege,
és foglald el fölöttük magas helyed:
az Úr megítéli a népeket!
Ítélj meg, Uram, igazságom szerint,
s ártatlanságom szerint mondj ítéletet fölöttem.
Szűnjék meg az istentelenek gonoszsága,
és erősítsd meg az igazat.
Igazságos Isten, a szívek és vesék vizsgálója!

Segítségem az Úrtól jön,
aki megmenti az igaz szívűeket.
Isten igazságos bíró, erős ő,
mindennap fellobban haragja.

Nemde ismét kivonta kardját,
íját kifeszítette és készen tartja?
Elkészítette halálos fegyverét,
nyilait tüzesekké tette.

Íme, ez igaztalanságot vajúdott:
fájdalmat fogant, és gonoszságot szült.
Vermet nyitott és mélyre kiásta,
s beleesett a maga ásta gödörbe.
Saját fejére hullik vissza bűne,
és gonoszsága visszaszáll önnön fejére.
Magasztalom az Urat
igazságosságáért,
s zsoltárral dicsérem
a fölséges Úr nevét.

Héber Ószövetség

Septuaginta

Vulgáta

Káldi Neovulgáta

1 שׁגיון לדוד אשׁר־שׁר ליהוה על־דברי־כושׁ בן־ימיני׃ (7:2) יהוה אלהי בך חסיתי הושׁיעני מכל־רדפי והצילני׃

1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, ὃν ᾖσεν τῷ κυρίῳ ὑπὲρ τῶν λόγων Χουσι υἱοῦ Ιεμενι. (7:2) Κύριε ὁ θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με καὶ ῥῦσαί με,

1 psalmus David quem cantavit Domino pro verbis Chusi filii Iemini (7:2) Domine Deus meus in te speravi salvum me fac ex omnibus persequentibus me et libera me

1 Imádság üldözés idején Dávid panasza, amelyet az Úrnak énekelt Kúsinak, Jemini fiának beszéde miatt. (7:2) Uram, én Istenem, benned remélek! Ments meg minden üldözőmtől és szabadíts meg engem,

2 (7:3) פן־יטרף כאריה נפשׁי פרק ואין מציל׃

2 (7:3) μήποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν μου μὴ ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σῴζοντος.

2 (7:3) nequando rapiat ut leo animam meam dum non est qui redimat neque qui salvum faciat

2 (7:3) hogy mint az oroszlán, ellenségem szét ne tépjen, mert nincsen, aki megmentene!

3 (7:4) יהוה אלהי אם־עשׂיתי זאת אם־ישׁ־עול בכפי׃

3 (7:4) κύριε ὁ θεός μου, εἰ ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν χερσίν μου,

3 (7:4) Domine Deus meus si feci istud si est iniquitas in manibus meis

3 (7:4) Uram, én Istenem, ha elkövettem azt, ha gonoszság tapad kezemhez,

4 (7:5) אם־גמלתי שׁולמי רע ואחלצה צוררי ריקם׃

4 (7:5) εἰ ἀνταπέδωκα τοῖς ἀνταποδιδοῦσίν μοι κακά, ἀποπέσοιν ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν μου κενός,

4 (7:5) si reddidi retribuentibus mihi mala decidam merito ab inimicis meis inanis

4 (7:5) ha megfizettem annak, aki bántott, s ha kiraboltam ellenségemet és kisemmiztem,

5 (7:6) ירדף אויב נפשׁי וישׂג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישׁכן סלה׃

5 (7:6) καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου καὶ καταλάβοι καὶ καταπατήσαι εἰς γῆν τὴν ζωήν μου καὶ τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν κατασκηνώσαι. διάψαλμα.

5 (7:6) persequatur inimicus animam meam et conprehendat et conculcet in terra vitam meam et gloriam meam in pulverem deducat diapsalma

5 (7:6) üldözzön az ellenség és hadd érjen utol, életemet tiporja földre, tegye porrá dicsőségemet..

6 (7:7) קומה יהוה באפך הנשׂא בעברות צוררי ועורה אלי משׁפט צוית׃

6 (7:7) ἀνάστηθι, κύριε, ἐν ὀργῇ σου, ὑψώθητι ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἐχθρῶν μου· ἐξεγέρθητι, κύριε ὁ θεός μου, ἐν προστάγματι, ᾧ ἐνετείλω,

6 (7:7) exsurge Domine in ira tua exaltare in finibus inimicorum meorum et exsurge Domine Deus meus in praecepto quod mandasti

6 (7:7) Kelj föl, Uram, haragodban, kelj föl ellenségeim bősz dühe ellen, kelj föl, Uram, én Istenem, tégy ítéletet törvényed szerint!

7 (7:8) ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שׁובה׃

7 (7:8) καὶ συναγωγὴ λαῶν κυκλώσει σε, καὶ ὑπὲρ ταύτης εἰς ὕψος ἐπίστρεψον.

7 (7:8) et synagoga populorum circumdabit te et propter hanc in altum regredere

7 (7:8) Gyűljön köréd a népek serege, és foglald el fölöttük magas helyed:

8 (7:9) יהוה ידין עמים שׁפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי׃

8 (7:9) κύριος κρινεῖ λαούς· κρῖνόν με, κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ᾿ ἐμοί.

8 (7:9) Dominus iudicat populos iudica me Domine secundum iustitiam meam et secundum innocentiam meam super me

8 (7:9) az Úr megítéli a népeket! Ítélj meg, Uram, igazságom szerint, s ártatlanságom szerint mondj ítéletet fölöttem.

9 (7:10) יגמר־נא רע רשׁעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק׃

9 (7:10) συντελεσθήτω δὴ πονηρία ἁμαρτωλῶν, καὶ κατευθυνεῖς δίκαιον· ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς ὁ θεός.

9 (7:10) consummetur nequitia peccatorum et diriges iustum et scrutans corda et renes Deus

9 (7:10) Szűnjék meg az istentelenek gonoszsága, és erősítsd meg az igazat. Igazságos Isten, a szívek és vesék vizsgálója!

10 (7:11) מגני על־אלהים מושׁיע ישׁרי־לב׃

10 (7:11) δικαία ἡ βοήθειά μου παρὰ τοῦ θεοῦ τοῦ σῴζοντος τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.

10 (7:11) iustum adiutorium meum a Deo qui salvos facit rectos corde

10 (7:11) Segítségem az Úrtól jön, aki megmenti az igazszívűeket.

11 (7:12) אלהים שׁופט צדיק ואל זעם בכל־יום׃

11 (7:12) ὁ θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν.

11 (7:12) Deus iudex iustus et fortis et patiens numquid irascitur per singulos dies

11 (7:12) Isten igazságos bíró, erős ő, mindennap fellobban haragja.

12 (7:13) אם־לא ישׁוב חרבו ילטושׁ קשׁתו דרך ויכוננה׃

12 (7:13) ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει· τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινεν καὶ ἡτοίμασεν αὐτὸ

12 (7:13) nisi conversi fueritis gladium suum vibrabit arcum suum tetendit et paravit illum

12 (7:13) Nemde ismét kivonta kardját, íját kifeszítette és készen tartja?

13 (7:14) ולו הכין כלי־מות חציו לדלקים יפעל׃

13 (7:14) καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασεν σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο.

13 (7:14) et in eo paravit vasa mortis sagittas suas ardentibus effecit

13 (7:14) Elkészítette halálos fegyverét, nyilait tüzesekké tette.

14 (7:15) הנה יחבל־און והרה עמל וילד שׁקר׃

14 (7:15) ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβεν πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν·

14 (7:15) ecce parturiit iniustitiam et; concepit dolorem et peperit iniquitatem

14 (7:15) Íme, ez igaztalanságot vajúdott: fájdalmat fogant, és gonoszságot szült.

15 (7:16) בור כרה ויחפרהו ויפל בשׁחת יפעל׃

15 (7:16) λάκκον ὤρυξεν καὶ ἀνέσκαψεν αὐτὸν καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, ὃν εἰργάσατο·

15 (7:16) lacum aperuit et effodit eum et incidet in foveam quam fecit

15 (7:16) Vermet nyitott és mélyre kiásta, s beleesett a maga ásta gödörbe.

16 (7:17) ישׁוב עמלו בראשׁו ועל קדקדו חמסו ירד׃

16 (7:17) ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδικία αὐτοῦ καταβήσεται.

16 (7:17) convertetur dolor eius in caput eius et in verticem ipsius iniquitas eius descendet

16 (7:17) Saját fejére hullik vissza bűne, és gonoszsága visszaszáll önnön fejére.

17 (7:18) אודה יהוה כצדקו ואזמרה שׁם־יהוה עליון׃

17 (7:18) ἐξομολογήσομαι κυρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ὑψίστου.

17 (7:18) confitebor Domino secundum iustitiam eius et psallam nomini Domini altissimi

17 (7:18) Magasztalom az Urat igazságosságáért, és zsoltárral dicsérem a fölséges Úr nevét.