4. zsoltár

Meghallgatott igazságom Istene,
amikor segítségül hívtam.
Szorongatásomban tágas teret adtál nekem.
Könyörülj rajtam,
hallgasd meg imámat!

Emberek fiai, meddig lesz nehéz a szívetek?
Miért szerettek hiábavalóságot,
hajszoltok hazugságot?
Tudjátok meg: az Úr csodát művel szentjével,
meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.

Bár haragudtok, ne vétkezzetek,
rejtsétek azt szívetekbe nyugvóhelyeiteken,
és békéljetek meg.
Áldozzatok igaz áldozatokat
és bizalmatokat az Úrba vessétek.
Sokan mondják: »Ki mutat jót nekünk?«

Ragyogtasd ránk jelként arcod fényességét, Uram!
Több örömöt öntöttél szívembe,
mint amikor a búza és a bor bőven terem.
Éppen azért békében alszom
és megnyugszom, mert te, Uram,
különösen megerősítettél a reménységben engem.

 

Héber

Ószövetség

Septuaginta

Vulgáta

Káldi Neovulgáta

1 למנצח בנגינות מזמור לדוד׃

(4:2) בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושׁמע תפלתי׃

1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ψαλμοῖς· ᾠδὴ τῷ Δαυιδ. (4:2) Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσέν μου ὁ θεὸς τῆς δικαιο σύνης μου· ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς μοι· οἰκτίρησόν με καὶ εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου.

1 in finem in carminibus psalmus David (4:2) cum invocarem exaudivit me Deus iustitiae meae in tribulatione dilatasti mihi miserere mei et exaudi orationem meam

1 Isten oltalma éjjel A karvezetőnek. Hárfára. Dávid zsoltára. (4:2)Meghallgatott igazságom Istene, amikor segítségül hívtam. Szorongatásomban tágas teret adtál nekem. Könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat!

2 (4:3) בני אישׁ עד־מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשׁו כזב סלה׃

2 (4:3) υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἵνα τί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος; διάψαλμα.

2 (4:3) filii hominum usquequo gravi corde ut quid diligitis vanitatem et quaeritis mendacium diapsalma

2 (4:3) Emberek fiai, meddig lesz nehéz a szívetek? Miért szerettek hiábavalóságot, hajszoltok hazugságot?

3 (4:4) ודעו כי־הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישׁמע בקראי אליו׃

3 (4:4) καὶ γνῶτε ὅτι ἐθαυμάστωσεν κύριος τὸν ὅσιον αὐτοῦ· κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν .

3 (4:4) et scitote quoniam mirificavit Dominus sanctum suum Dominus exaudiet me cum clamavero ad eum

3 (4:4) Tudjátok meg: az Úr csodát művel szentjével, meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.

4 (4:5) רגזו ואל־תחטאו אמרו בלבבכם על־משׁכבכם ודמו סלה׃

4 (4:5) ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν καὶ ἐπὶ ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε. διάψαλμα.

4 (4:5) irascimini et nolite peccare quae dicitis in cordibus vestris in cubilibus vestris conpungimini diapsalma

4 (4:5) Bár haragudtok, ne vétkezzetek, rejtsétek azt szívetekbe nyugvóhelyeiteken, és békéljetek meg.

5 (4:6) זבחו זבחי־צדק ובטחו אל־יהוה׃

5 (4:6) θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης καὶ ἐλπίσατε ἐπὶ κύριον.

5 (4:6) sacrificate sacrificium iustitiae et sperate in Domino multi dicunt quis ostendet nobis bona

5 (4:6) Áldozzatok igaz áldozatokat és bizalmatokat az Úrba vessétek.

6 (4:7) רבים אמרים מי־יראנו טוב נסה־עלינו אור פניך יהוה׃

6 (4:7) πολλοὶ λέγουσιν Τίς δείξει ἡμῖν τὰ ἀγαθά; ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, κύριε.

6 (4:7) signatum est super nos lumen vultus tui Domine dedisti laetitiam in corde meo

6 (4:7) Sokan mondják: »Ki mutat jót nekünk?« Ragyogtasd ránk jelként arcod fényességét, Uram!

7 (4:8) נתתה שׂמחה בלבי מעת דגנם ותירושׁם רבו׃

7 (4:8) ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου· ἀπὸ καιροῦ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐπληθύνθησαν.

7 (4:8) a fructu frumenti et vini et olei sui multiplicati sunt

7 (4:8) Több örömöt öntöttél szívembe, mint amikor a búza és a bor bőven terem.

8 (4:9) בשׁלום יחדו אשׁכבה ואישׁן כי־אתה יהוה לבדד לבטח תושׁיבני׃

8 (4:9) ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθήσομαι καὶ ὑπνώσω, ὅτι σύ, κύριε, κατὰ μόνας ἐπ᾿ ἐλπίδι κατῴκισάς με.

8 (4:9) in pace in id ipsum dormiam et requiescam (4:10) quoniam tu Domine singulariter in spe constituisti me

8 (4:9) Éppen azért békében alszom és megnyugszom, mert te, Uram, különösen megerősítettél a reménységben engem.