3. zsoltár

Dávid zsoltára, amikor fia, Absalom elől menekült.
Uram, számosan szorongatnak engem,
és sokan kelnek föl ellenem!
Sokan mondják lelkemnek:
»Nincsen megbocsájtás Istenében!«

Ám te, Uram, oltalmam vagy nekem,
dicsőségem vagy, és fölemeled fejem.
Hangos szómmal az Úrhoz kiáltottam,
s szent hegyéről meghallgatott engem.

Aludni tértem, s álomba merültem,
és felébredtem, mert az Úr fölkarolt engem.

Nem félek ezernyi néptől,
amely körös-körül rám tör.
Kelj fel, Uram, szabadíts meg, Istenem!

Te arcul csaptad minden ellenségem,
a bűnösök fogát összetörted.
Az Úré a szabadítás,
legyen áldásod népeden!

Héber Ószövetség
Septuaginta
Vulgáta
Káldi Neovulgáta
1מזמור לדוד בברחו מפני אבשׁלום בנו׃ (3:2)יהוה מה־רבו צרי רבים קמים עלי׃
1Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, ὁπότε ἀπεδίδρασκεν ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. (3:2) Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ·
1 psalmus David cum fugeret a facie Abessalon filii sui (3:2) Domine quid multiplicati sunt qui tribulant me multi insurgunt adversum me
1 Dávid zsoltára, amikor fia, Absalom elől menekült. (3:2) Uram, számosan szorongatnak engem,  és sokan kelnek föl ellenem!
2(3:3)רבים אמרים לנפשׁי אין ישׁועתה לו באלהים סלה׃
2(3:3) πολλοὶ λέγουσιν τῇ ψυχῇ μου Οὐκ ἔστιν σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ θεῷ αὐτοῦ. διάψαλμα.
2(3:3) multi dicunt animae meae non est salus ipsi in Deo eius; diapsalma
2(3:3) Sokan mondják rám:  »Nincsen segítsége Istenében!«
3(3:4)ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשׁי׃
3(3:4) σὺ δέ, κύριε, ἀντιλήμπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.
3(3:4) tu autem Domine susceptor meus es gloria mea et exaltans caput meum
3(3:4) Ám te, Uram, oltalmam vagy nekem,
 dicsőségem vagy, és fölemeled fejem.
4(3:5)קולי אל־יהוה אקרא ויענני מהר קדשׁו סלה׃
4(3:5) φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέν μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. διάψαλμα.
4(3:5) voce mea ad Dominum clamavi et exaudivit me de monte sancto suo diapsalma
4(3:5) Hangos szómmal az Úrhoz kiáltottam,
 s szent hegyéről meghallgatott engem.
5(3:6)אני שׁכבתי ואישׁנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃
5(3:6) ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι κύριος ἀντιλήμψεταί μου.
5(3:6) ego dormivi et soporatus sum exsurrexi quia Dominus suscipiet me
5(3:6) Aludni tértem, s álomba merültem,
 és felébredtem, mert az Úr fölkarolt engem.
6(3:7)לא־אירא מרבבות עם אשׁר סביב שׁתו עלי׃
6(3:7) οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.
6(3:7) non timebo milia populi circumdantis me exsurge Domine salvum me fac Deus meus
6(3:7) Nem félek ezernyi néptől,  amely körös-körül rám tör. Kelj fel, Uram, szabadíts meg, Istenem!
7(3:8)קומה יהוה הושׁיעני אלהי כי־הכית את־כל־איבי לחי שׁני רשׁעים שׁברת׃
7(3:8) ἀνάστα, κύριε, σῶσόν με, ὁ θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας.
7(3:8) quoniam tu percussisti omnes adversantes mihi sine causa dentes peccatorum contrivisti
7(3:8) Te arcul csaptad minden ellenségem,
 a bűnösök fogát összetörted.
8(3:9)ליהוה הישׁועה על־עמך ברכתך סלה׃
8(3:9) τοῦ κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου.
8(3:9) Domini est salus et super populum tuum benedictio tua
8(3:9) Az Úré a szabadítás,  legyen áldásod népeden!