12. zsoltár

12. ZSOLTÁR

HOT

SEPTUAGINTA

Vulgata

Saját

1  למנצח על־השׁמינית מזמור לדוד׃  הושׁיעה יהוה כי־גמר חסיד כי־פסו אמונים מבני אדם׃

1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.  Σῶσόν με, κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος, ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.

1 in finem pro octava psalmus David salvum me fac Domine quoniam defecit sanctus quoniam deminutae sunt veritates a filiis hominum

Az éneklőmesternek lyrára; Dávid zsoltára.  Segíts Uram, mert elfogyott az illő, mert eltüntek az igazak az emberek fiai közül.

2  שׁוא ידברו אישׁ את־רעהו שׂפת חלקות בלב ולב ידברו׃

2  μάταια ἐλάλησεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, χείλη δόλια ἐν καρδίᾳ καὶ ἐν καρδίᾳ ἐλάλησαν.

2 vana locuti sunt unusquisque ad proximum suum labia dolosa in corde et corde locuti sunt

2 Hamisságot szól egyik a másiknak; csalárd ajakkal kettős szívből szólnak.

3 יכרת יהוה כל־שׂפתי חלקות לשׁון מדברת גדלות׃

3 ἐξολεθρεύσαι κύριος πάντα τὰ χείλη τὰ δόλια καὶ γλῶσσαν μεγαλορήμονα

3 disperdat Dominus universa labia dolosa linguam magniloquam

3 Vágja ki az Úr mind a csalárd ajkakat, a nyelvet, a mely nagyokat mond.

4 אשׁר אמרו ללשׁננו נגביר שׂפתינו אתנו מי אדון לנו׃

4 τοὺς εἰπόντας Τὴν γλῶσσαν ἡμῶν μεγαλυνοῦμεν, τὰ χείλη ἡμῶν παρ᾿ ἡμῶν ἐστιν· τίς ἡμῶν κύριός ἐστιν;

4 qui dixerunt linguam nostram magnifyca-bimus labia nostra a nobis sunt quis noster dominus est

4 Akik ezt mondják: Nyelvünkkel felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak; ki lehetne a mi Urunk?

5 משׁד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשׁית בישׁע יפיח לו׃

5 Ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων νῦν ἀναστήσομαι, λέγει κύριος, θήσομαι ἐν σωτηρίᾳ, παρρησιάσομαι ἐν αὐτῷ.

5 propter miseriam inopum et gemitum pauperum nunc exsurgam dicit Dominus ponam in salutari fiducialiter agam in eo

5 A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr; megmentem azt, aki arra vágyik.

6  אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שׁבעתים׃

6 τὰ λόγια κυρίου λόγια ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωμένον δοκίμιον τῇ γῇ κεκαθαρισμένον ἑπταπλασίως.

6 eloquia Domini eloquia casta argentum igne examinatum probatum terrae purgatum septuplum

6 Az Úr szavai tiszta szólások, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.

7  אתה־יהוה תשׁמרם תצרנו מן־הדור זו לעולם׃

7  σύ, κύριε, φυλάξεις ἡμᾶς καὶ διατηρήσεις ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ εἰς τὸν αἰῶνα.

7 tu Domine servabis nos et custodies nos a generatione hac et in aeternum

7 Te Uram, tartsd meg őket; őrizd meg őket e nemzetségtől örökké.

8  סביב רשׁעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם׃

8 κύκλῳ οἱ ἀσεβεῖς περιπατοῦσιν· κατὰ τὸ ὕψος σου ἐπολυώρησας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.

8 in circuitu impii ambulant secundum altitudinem tuam multiplicasti filios hominum

8 Köröskörül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt.