10. zsoltár

Miért maradsz, Uram, oly távol tőlem?
Miért rejtőzködsz a szükség és szorongatás idején?
A gonosz kevélykedik, üldözi a szegényt;
Fogják meg őket saját kigondolt terveik!
Hisz dicsekszik lelke kívánságaival a gonosz,
és magára mond áldást a fösvény.
Elbizakodottságában megveti az Urat a gonosz,
»Nem keresi; nincs Isten!«

Egyre csak ezt forgatja fejében.
Útjai szerencsések minden időben.
Túl magasak neki ítéleteid,
mind megveti ellenségeit.

Mert így szól szívében:
ȃn nem ingok meg,
baj nélkül maradok nemzedékről nemzedékre.«
Szája csupa átok, erőszak, álnokság,
nyelve alatt fájdalom és gonoszság.
Lesben áll az utakon, titokban öli meg az ártatlant.
Szeme a szegényt kémleli,
mint barlangjában az oroszlán, leskelődik rejtekén.
Leskelődik, hogy a szegényt megragadja,
elragadja a szegényt, hálójába fogva.
Ráront lelapulva, és a nyomorultak
csak hullanak karja erejétől.
Mert így szól szívében:
»Megfeledkezett róluk Isten!
Elfordította arcát, és nem látja többé őket!«

Kelj föl, Uram, Isten!
Emeld föl kezed, ne feledd el a szegényeket!
Miért gúnyolja a gonosz az Istent?
Miért mondja szívében:
»Nem kéred számon.«

Láttad ezt, hiszen te figyeled a kínt
s a gyötrelmet, juttasd tehát kezeidbe őket!
Terád bízta magát a szegény,
az árvának te lettél a segítője.
Törd össze a bűnös és a gonosz karját;
keresheted majd gonosztettüket,
de nem találod.

Király az Úr örökkön-örökké,
kipusztultak országából a nemzetek.
A szegények kívánságát meghallgattad, Uram.
Megerősítetted szívüket és rájuk figyel füled,
hogy az árvának és az elnyomottnak igazságot tégy,
hogy ne hozzon többé rettegést a földből való ember.

HOT

LXX

Vulgate

Káldi Neovulgáta

1 למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה׃

1 (9:22) ἵνα τί, κύριε, ἀφέστηκας μακρόθεν, ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει;

1 (9:22) ut quid Domine recessisti longe dispicis in oportunitatibus in tribulatione

1 Segélykiáltás a hatalmaskodók ellen

LÁMED

Miért maradsz, Uram, oly távol tőlem? Miért rejtőzködsz a szükség és szorongatás idején?

2 בגאות רשׁע ידלק עני יתפשׂו במזמות זו חשׁבו׃

2 (9:23) ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἀσεβῆ ἐμπυρίζεται ὁ πτωχός, συλλαμβάνονται ἐν διαβουλίοις, οἷς διαλογίζονται.

2 (9:23) dum superbit impius incenditur pauper conprehenduntur in consiliis quibus cogitant

2  A gonosz kevélykedik, üldözi a szegényt; Fogják meg őket saját kigondolt terveik!

3 כי־הלל רשׁע על־תאות נפשׁו ובצע ברך נאץ יהוה׃

3 (9:24) ὅτι ἐπαινεῖται ὁ ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ὁ ἀδικῶν ἐνευλογεῖται·

3 (9:24) quoniam laudatur peccator in desideriis animae suae et iniquus benedicitur

3  Hisz dicsekszik lelke kívánságaival a gonosz, és magára mond áldást a fösvény.

4 רשׁע כגבה אפו בל־ידרשׁ אין אלהים כל־מזמותיו׃

4 (9:25) παρώξυνεν τὸν κύριον ὁ ἁμαρτωλός Κατὰ τὸ πλῆθος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει· οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ.

4 (9:25) exacerbavit Dominum peccator secundum multitudinem irae suae non quaeret

4 NÚN

Elbizakodottságában megveti az Urat a gonosz, »Nem keresi; nincs Isten!«

5 יחילו דרכו בכל־עת מרום משׁפטיך מנגדו כל־צורריו יפיח בהם׃

5 (9:26) βεβηλοῦνται αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, ἀνταναιρεῖται τὰ κρίματά σου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ κατακυριεύσει·

5 (9:26) non est Deus in conspectu eius inquinatae sunt viae illius in omni tempore auferuntur iudicia tua a facie eius omnium inimicorum suorum dominabitur

5  Egyre csak ezt forgatja fejében. Útjai szerencsések minden időben. Túl magasak neki ítéleteid, mind megveti ellenségeit.

6 אמר בלבו בל־אמוט לדר ודר אשׁר לא־ברע׃

6 (9:27) εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐ μὴ σαλευθῶ, ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν ἄνευ κακοῦ.

6 (9:27) dixit enim in corde suo non movebor a generatione in generationem sine malo

6  Mert így szól szívében: »Én nem ingok meg, baj nélkül maradok nemzedékről nemzedékre.«

7 אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשׁונו עמל ואון׃

7 (9:28) οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου, ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος.

7 (9:28) cuius maledictione os plenum est et amaritudine et dolo sub lingua eius labor et dolor

7

Szája csupa átok, erőszak, álnokság, nyelve alatt fájdalom és gonoszság.

8 ישׁב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו׃

8 (9:29) ἐγκάθηται ἐνέδρᾳ μετὰ πλουσίων ἐν ἀποκρύφοις ἀποκτεῖναι ἀθῷον, οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν·

8 (9:29) sedet in insidiis cum divitibus in occultis ut interficiat innocentem

8  Lesben áll az utakon, titokban öli meg az ártatlant.

9 יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשׁכו ברשׁתו׃

9 (9:30) ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ, ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν, ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν τῷ ἑλκύσαι αὐτόν·

9 (9:30) oculi eius in pauperem respiciunt insidiatur in abscondito quasi leo in spelunca sua insidiatur ut rapiat pauperem rapere pauperem dum adtrahit eum

9 CÁDÉ

Szeme a szegényt kémleli, mint barlangjában az oroszlán, leskelődik rejtekén. Leskelődik, hogy a szegényt megragadja, elragadja a szegényt, hálójába fogva.

10 ודכה ישׁח ונפל בעצומיו חלכאים׃

10 (9:31) ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσει αὐτόν, κύψει καὶ πεσεῖται ἐν τῷ αὐτὸν κατακυριεῦσαι τῶν πενήτων.

10 (9:31) in laqueo suo humiliabit eum inclinabit se et cadet cum dominatus fuerit pauperum

10  Ráront lelapulva, és a nyomorultak csak hullanak karja erejétől.

11 אמר בלבו שׁכח אל הסתיר פניו בל־ראה לנצח׃

11 (9:32) εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Ἐπιλέλησται ὁ θεός, ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τέλος.

11 (9:32) dixit enim in corde suo oblitus est Deus avertit faciem suam ne videat in finem

11 Mert így szól szívében: »Megfeledkezett róluk Isten! Elfordította arcát, és nem látja többé őket!«

12 קומה יהוה אל נשׂא ידך אל־תשׁכח עניים׃

12 (9:33) ἀνάστηθι, κύριε ὁ θεός, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων·

12 (9:33) exsurge Domine Deus exaltetur manus tua ne obliviscaris pauperum

12 QÓF

 Kelj föl, Uram, Isten! Emeld föl kezed, ne feledd el a szegényeket!

13 על־מה נאץ רשׁע אלהים אמר בלבו לא תדרשׁ׃

13 (9:34) ἕνεκεν τίνος παρώξυνεν ὁ ἀσεβὴς τὸν θεόν; εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐκ ἐκζητήσει.

13 (9:34) propter quid inritavit impius Deum dixit enim in corde suo non requiret

13  Miért gúnyolja a gonosz az Istent? Miért mondja szívében: »Nem kéred számon.«

14 ראתה כי־אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃

14 (9:35) βλέπεις, ὅτι σὺ πόνον καὶ θυμὸν κατανοεῖς τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σου· σοὶ οὖν ἐγκαταλέλειπται ὁ πτωχός, ὀρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθῶν.

14 (9:35) vides quoniam tu laborem et dolorem consideras ut tradas eos in manus tuas tibi derelictus est pauper orfano tu eras adiutor

14 RÉS

 Láttad ezt, hiszen te figyeled a kínt s a gyötrelmet, juttasd tehát kezeidbe őket! Terád bízta magát a szegény, az árvának te lettél a segítője.

15 שׁבר זרוע רשׁע ורע תדרושׁ־רשׁעו בל־תמצא׃

15 (9:36) σύντριψον τὸν βραχίονα τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ πονηροῦ, ζητηθήσεται ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ δι᾿ αὐτήν·

15 (9:36) contere brachium peccatoris et maligni quaeretur peccatum illius et non invenietur

15 SIN

 Törd össze a bűnös és a gonosz karját; keresheted majd gonosztettüket, de nem találod.

16 יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו׃

16 (9:37) βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ἀπολεῖσθε, ἔθνη, ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.

16 (9:37) Dominus regnabit in aeternum et in saeculum saeculi; peribitis gentes de terra illius

16  Király az Úr örökkön-örökké, kipusztultak országából a pogányok.

17 תאות ענוים שׁמעת יהוה תכין לבם תקשׁיב אזנך׃

17 (9:38) τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσεν κύριος, τὴν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν προσέσχεν τὸ οὖς σου

17 (9:38) desiderium pauperum exaudivit Dominus praeparationem cordis eorum audivit auris tua

17 TAU

 A szegények kívánságát meghallgattad, Uram. Megerősítetted szívüket és rájuk figyel füled,

18 לשׁפט יתום ודך בל־יוסיף עוד לערץ אנושׁ מן־הארץ׃

18 (9:39) κρῖναι ὀρφανῷ καὶ ταπεινῷ, ἵνα μὴ προσθῇ ἔτι τοῦ μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς.

18 (9:39) iudicare pupillo et humili ut non adponat ultra magnificare se homo super terram

18  hogy az árvának és az elnyomottnak igazságot tégy, hogy ne hozzon többé rettegést a földből való ember.