1. zsoltár

 

Boldog az az ember,
aki nem követi a gonoszok tanácsát,
nem áll a vétkesek útján,
és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében.
hanem az Úr törvényében leli kedvét,
s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja.

Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,
amely idejében meghozza gyümölcsét,
és amelynek nem hull le a lomja.
Boldogul minden dolgában.

Nem így a gonoszok, nem így,
hanem úgy, mint a szálló por,
amelyet elsodor a szél (ruah).
Ezért a gonoszok meg nem állnak ítéletkor,
sem a vétkesek az igazak gyülekezetében.

Mert ismeri az Úr az igazak útját,
de elvész az istentelenek ösvénye.

Héber Ószövetség

Septuaginta

Vulgáta

Káldi Neovulgáta

1 אשׁרי־האישׁ אשׁר לא הלך בעצת רשׁעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושׁב לצים לא ישׁב׃

1 Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδραν λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν,

1 beatus vir qui non abiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit et in cathedra pestilentiae non sedit

1 A két út Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében,

2 כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃

2 ἀλλ᾿ ἢ ἐν τῷ νόμῳ κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός.

2 sed in lege Domini voluntas eius et in lege eius meditabitur die ac nocte

2 hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja!

3 והיה כעץ שׁתול על־פלגי מים אשׁר פריו יתן בעתו ועלהו לא־יבול וכל אשׁר־יעשׂה יצליח׃

3 καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται.

3 et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum quod fructum suum dabit in tempore suo et folium eius non defluet et omnia quaecumque faciet prosperabuntur

3 Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgában.

4 לא־כן הרשׁעים כי אם־כמץ אשׁר־תדפנו רוח׃

4 οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ ὡς ὁ χνοῦς, ὃν ἐκριπτεῖ ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.

4 non sic impii non sic; sed tamquam pulvis quem proicit ventus a facie terrae;

4 Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem úgy, miként a szálló por, amelyet elsodor a szél.

5 על־כן לא־יקמו רשׁעים במשׁפט וחטאים בעדת צדיקים׃

5 διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων·

5 ideo non resurgent impii in iudicio neque peccatores in consilio iustorum

5 Ezért a gonoszok meg nem állnak ítéletkor, sem a vétkesek az igazak gyülekezetében.

6 כי־יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשׁעים תאבד׃

6 ὅτι γινώσκει κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται.

6 quoniam novit Dominus viam iustorum et iter impiorum peribit

6 Mert ismeri az Úr az igazak útját, de elvész az istentelenek ösvénye.