πνεῦμα

 

Ezen az oldalon a πνεῦμα fogalom nem magyar szakmeghatározásait szeretném összegyűjteni. Lássuk:

 

πνεῦμα

 

pneuma – pnyoo’-mah
From ; a current of air (légáramlat), that is, breath (lélegzet), blast (széllökés) or a breeze (szellő, szellet); by analogy or figuratively a spirit, that is, (human) the rational soul (hasonlatosan és képletesen szellem, úgy mint az ember értelmi lelke – ez utóbbi fából vaskarika, hiszen a szellemi valónkat írja le), (by implication – értelemszerűen) vital principle, mental disposition, etc. (életelv, mentális beállítottság), or (superhuman – emberfölötti) an angel, daemon, or (divine) God, Christ’s spirit, the Holy spirit (egy angyal, démon – ördögi lény, vagy Isten, Krisztus szelleme, a Szent Szellem): – ghost, life, spirit (-ual, -ually) (kísértet, élet, szellem [szellemi, szellemileg]), mind (értelem, elme). Compare ψυχή (Összehasonlítani a lélek szóval).


 

 

πνεῦμα

pneuma

Thayer Definition:

1) the third person of the triune God, the Holy Spirit, coequal, coeternal with the Father and the Son
1a) sometimes referred to in a way which emphasises his personality and character (the \\Holy\\ Spirit)
1b) sometimes referred to in a way which emphasises his work and power (the Spirit of \\Truth\\)
1c) never referred to as a depersonalised force
2) the spirit, i.e. the vital principal by which the body is animated
2a) the rational spirit, the power by which the human being feels, thinks, decides
2b) the soul
3) a spirit, i.e. a simple essence, devoid of all or at least all grosser matter, and possessed of the power of knowing, desiring, deciding, and acting
3a) a life giving spirit
3b) a human soul that has left the body
3c) a spirit higher than man but lower than God, i.e. an angel
3c1) used of demons, or evil spirits, who were conceived as inhabiting the bodies of men
3c2) the spiritual nature of Christ, higher than the highest angels and equal to God, the divine nature of Christ
4) the disposition or influence which fills and governs the soul of any one
4a) the efficient source of any power, affection, emotion, desire, etc.
5) a movement of air (a gentle blast)
5a) of the wind, hence the wind itself
5b) breath of nostrils or mouth

Spirit

spir´it (רוּח, rūaḥ; πνεῦμα, pneúma; Latin, spiritus):
1. Primary and Figurative Senses
(1) As Wind (szél), Breath (lélegzet)
(2) As Anger or Fury (harag, düh)
(3) As Mental and Moral Qualities in Man
2. Shades of Meaning
(1) As Life-Principle
(2) As Surviving Death
(3) Spiritual Manifestations
3. Human and Divine Spirit
(1) The Human as Related with the Divine
(2) Operations of the Divine Spirit as Third Person of the Trinity
4. Old Testament Applications
5. Various Interpretations

1. Primary and Figurative Senses:
(1) As Wind, Breath:
Used primarily in the Old Testament and New Testament of the wind, as in Gen_8:1; Num_11:31; Amo_4:13 (“createth the wind”); Heb_1:7 (angels, “spirits” or “winds” in margin); often used of the breath, as in Job_12:10; Job_15:30, and in 2Th_2:8 (wicked consumed by “the breath of his mouth”).

(2) As Anger or Fury:
In a figurative sense it was used as indicating anger or fury, and as such applied even to God, who destroys by the “breath of his nostrils” (Job_4:9; Exo_15:8; 2Sa_22:16; see 2Th_2:8).

(3) As Mental and Moral Qualities in Man:
Hence, applied to man – as being the seat of emotion in desire or trouble, and thus gradually of mental and moral qualities in general (Exo_28:3, “the spirit of wisdom”; Eze_11:19, “a new spirit” etc.). Where man is deeply stirred by the Divine Spirit, as among the prophets, we have a somewhat similar use of the word, in such expressions as: “The Spirit of the Lord came … upon him” (1Sa_10:10).

2. Shades of Meaning:
(1) As Life-Principle:
The spirit as life-principle in man has various applications: sometimes to denote an apparition (Mat_14:26, the King James Version “saying, It is a spirit”; Luk_24:37, the King James Version “had seen a spirit”); sometimes to denote angels, both fallen and unfallen (Heb_1:14, “ministering spirits”; Mat_10:1, “unclean spirits”; compare also Mat_12:43; Mar_1:23, Mar_1:26, Mar_1:27; and in Rev_1:4, “the seven Spirits … before his throne”).

(2) As Surviving Death:
The spirit is thus in man the principle of life – but of man as distinguished from the brute – so that in death this spirit is yielded to the Lord (Luk_23:46; Act_7:59; 1Co_5:5, “that the spirit may be saved”). Hence, God is called the “Father of spirits” (Heb_12:9).

(3) Spiritual Manifestations:
Thus generally for all the manifestations of the spiritual part in man, as that which thinks, feels, wills; and also to denote certain qualities which characterize the man, e.g. “poor in spirit” (Mat_5:3); “spirit of gentleness” (Gal_6:1); “of bondage” (Rom_8:15); “of jealousy” (Num_5:14); “of fear” (2Ti_1:7 the King James Version); “of slumber” (Rom_11:8 the King James Version). Hence, we are called upon to “rule over our own spirit” (Pro_16:32; Pro_25:28), and are warned against being overmastered by a wrong spirit (Luk_9:55 the King James Version, “Ye know not what manner of spirit ye are of”). So man may submit to the “spirit of error,” and turn away from the “spirit of truth” (1Jo_4:6). Thus we read of the “spirit of counsel” (Isa_11:2); “of wisdom” (Eph_1:17).

3. Human and Divine Spirit:
(1) The Human as Related with the Divine:
We go a step higher when we find the human spirit brought into relationship with the Divine Spirit. For man is but a creature to whom life has been imparted by God’s spirit – life being but a resultant of God’s breath. Thus life and death are realistically described as an imparting or a withdrawing of God’s breath, as in Job_27:3; Job_33:4; Job_34:14, “spirit and breath” going together. The spirit may thus be “revived” (Gen_45:27), or “overwhelmed” (Psa_143:4), or “broken” (Pro_15:13). And where sin has been keenly felt, it is “a broken spirit” which is “a sacrifice to God” (Psa_51:17); and when man submits to the power of sin, a new direction is given to his mind: he comes under a “spirit of whoredom” (Hos_4:12); he becomes “proud in spirit” (Ecc_7:8), instead of being “patient in spirit”; he is a fool because he is “hasty in spirit” and gives way to “anger” (Ecc_7:9). The “faithful in spirit” are the men who resist talebearing and backbiting in the world (Pro_11:13). In such instances as these the difference between “soul” and “spirit” appears.

(2) Operations of the Divine Spirit as Third Person of the Trinity:
On this higher plane, too, we find the Divine Spirit at work. The terminology is very varied here: In the New Testament we read of the “Holy Spirit” (1Co_6:19; Mat_1:18, Mat_1:20; 1Th_1:5, 1Th_1:6); the “Spirit of God” (1Co_2:10 ff; 1Co_3:16; Rom_8:9, Rom_8:11; Eph_3:16, etc.); the “Spirit of Christ” (Rom_8:9; 1Co_3:17; Gal_4:6); or simply of “Spirit,” with distinct reference to God (1Co_2:10; Rom_8:16, Rom_8:23, etc.). God Himself is Spirit (Joh_4:24). Hence, God’s power is manifested in human life and character (Luk_4:14; Rom_1:1; 1Co_2:4; especially Luk_24:49). The Book of Acts may be termed the Book of the Holy Spirit, working with power in man. This Spirit is placed on a level with Father and Son in the Apostolic Benediction (2Co_13:14) and in the parting message of the Saviour to His disciples (Mat_28:19). As the agent in redemption and sanctification His work is glorified by lives “renewed” in the very “spirit of the mind” – a collocation of terms which has puzzled many interpreters (Eph_4:23, Eph_4:24), where pneúma and noús appear together, to indicate a renewal which is all-embracing, ‘renewed in the spirit of your mind, so that the new man is put on, created in righteousness and true holiness’ (see also Joh_14:17, Joh_14:26; Joh_15:26; Joh_16:13; 1Co_12:11, etc.).

4. Old Testament Applications:
In the Old Testament this spirit of God appears in varied functions, as brooding over chaos (Gen_1:2; Job_26:13); as descending upon men, on heroes like Othniel, Gideon, etc. (Jdg_3:10; Jdg_6:34), on prophets (Eze_37:1), on “cunning workmen,” like Bezalel and Aholiab (Exo_31:2, Exo_31:3, Exo_31:4, “filled with the Spirit of God”), and specially in such passages as Psa_51:11, where the very presence of God is indicated by an abiding influence of the Holy Spirit: “The Spirit of Yahweh is Yahweh himself.”

5. Various Interpretations:
May we not reach a still higher stage? Wendt in his interesting monograph (Die Begriffe Fleisch und Geist), of which extracts are given in Dickson’s St. Paul’s Use of the Terms Flesh and Spirit, draws attention to the transcendental influence of the Divine rūaḥ in the Old Testament as expressed in such phrases as ‘to put on’ (Jdg_6:34), ‘to fall upon’ (Psa_14:6, 19), ‘to settle’ (Num_11:25 f). May we not then rightly assume that more is meant than a mere influence emanating from a personal God? Are we not right in maintaining with Davidson that “there are indeed a considerable number of passages in the Old Testament which might very well express the idea that the Spirit is a distinct hypostasis or person.?” . Rejecting the well-known passage in Genesis: “Let us make man after our own image,” which some have interpreted in a trinitarian sense, we may point to such texts as Zec_4:6, “by my Spirit”; Isa_63:10, Isa_63:11, “They rebelled, and grieved his holy Spirit”; “Where is he that put his holy Spirit in the midst of them?” This is borne out by the New Testament, with its warnings against “grieving the Holy Spirit,” “lying against the Holy Spirit,” and kindred expressions (Eph_4:30; Act_5:3). It is this Spirit which “beareth witness with our spirit, that we are children of God” (Rom_8:16) – the spirit which, as Auberlen has put it (PRE1, article “Geist des Menschen”), “appears in a double relationship to us, as the principle of natural life, which is ours by birth, and that of spiritual life, which we receive through the new birth (Wiedergeburt).” Hence, Paul speaks of God whom he serves “with his spirit” (Rom_1:9); and in 2Ti_1:3 he speaks of serving God “in a pure conscience.”